“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky

Internet
Banking


Hasaplar


Şahsy taraplar üçin

Hususy şahslar üçin karzlar

Ipoteka karzlary berilýär:


Sarp ediş maksatlary üçin karzlar berilýär: 

Karzyň maksimal möçberi ybarat bolup biler:   

Karz alyja karzyň berilmegi Bank tarapyndan bir gezekde ýa-da tapgyrlaýyn bermek, hasaplaşygyň nagt däl görnüşinde onuň tabşyrygy boýunça ýa-da plastik karz kartlaryna geçirmek arkaly amala aşyrylýar. 

Sanly ulgam arkaly arza bermek üçin aşakdaky salgy boýunça geçiň: Online arza

Ýuridiki şahslar üçin resminamalaryň sanawy Ýuridiki şahslar üçin resminamalaryň sanawy