“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky

Internet
Banking


Hasaplar


Nyrhlar

«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan edilýän hyzmatlar üçin alynýan ýygymlaryň NYRHLARY

 

2020-nji ýylyň 1-nji noýabryndan güýjüne girýär.

Hyzmatlaryň ady Hyzmatlaryň nyrhlary
Eýeçiligiň ähli görnüşindäki edara görnüşli taraplar we telekeçiler üçin Şahsy adamlar üçin
milli pulda daşary ýurt pulunda milli pulda daşary ýurt pulunda
1. Bank hasaplaryny açmak
1.1 Bank hasaplaryny açmak 100 manat 100 manat  
2.  Töleg resminamalary bilen nagt däl hasaplaşyklar
2.1 Başga banklara milli walýutada pul serişdeleri geçirmek (salgyt we beýleki hökmany töleglerden, şeýle hem beýleki banklaryň müşderileriniň nagt tabşyrylan serişdelerini geçirmekden başga her bir tölegden alynýar): 0,2%,
minimal
2 manat,
maksimal 100 manat
  0,1%, minimal 2 manat, maksimal 10 manat  
2.2 Türkmenistanyň çägindäki başga banklara daşary ýurt walýutada pul serişdeleri geçirmek     
·         1 000 ABŞ-nyň dollaryna çenli   5 ABŞ-nyň dollary   5 ABŞ-nyň dollary
·         1 000 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary 10 000 ABŞ-nyň dollaryna çenli   10 ABŞ-nyň dollary   5 ABŞ-nyň dollary
·         10 000 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary   20 ABŞ-nyň dollary   10 ABŞ-nyň dollary
2.3 Türkmenistanyň çäginden daşardaky banklara geçirimler SHA
(alyjynyň hasabyna)
   
·         100 ABŞ-nyň dollaryna çenli       6 ABŞ-nyň dollary
·         100 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary 500 ABŞ-nyň dollaryna çenli       15 ABŞ-nyň dollary
·         500 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary       20 ABŞ-nyň dollary
·         1 000 ABŞ-nyň dollaryna çenli   20 ABŞ-nyň dollary    
·         1 000 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary 10 000 ABŞ-nyň dollaryna çenli   25 ABŞ-nyň dollary    
·         10 000 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary   0,2%, maksimal - 350 ABŞ-nyň dollary    
           
2.4 Türkmenistanyň çäginden daşardaky banklara geçirimler OUR
(töleýjiniň hasabyna)
   
·         100 ABŞ-nyň dollaryna çenli       12 ABŞ-nyň dollary
·         100 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary 500 ABŞ-nyň dollaryna çenli       30 ABŞ-nyň dollary
·         500 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary       40 ABŞ-nyň dollary
·         1 000 ABŞ-nyň dollaryna çenli   40 ABŞ-nyň dollary    
·         1 000 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary 10 000 ABŞ-nyň dollaryna çenli   50 ABŞ-nyň dollary    
·         10 000 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary   0,4%, maksimal - 500 ABŞ-nyň dollary    
3.  Nagt pul serişdeleri bilen kassa amallary
3.1 Başga bankyň müşderileriniň haýryna tabşyrylan daşary ýurt pulundaky serişdeleri kabul etmek we sanamak   0,1%, minimal 10 ABŞ-nyň dollary   0,1%,
minimal 10 ABŞ-nyň dollary
3.2 Kassa galyndylaryny kabul etmek, saklamak we gaýtaryp bermek Ylalaşyga laýyklykda Ylalaşyga laýyklykda
3.3 Müşderileriň-hususy telekeçileriň hasaplaryndan, senenama aýyň dowamynda nagt tabşyrylan düşewüntden (tabşyrylan düşewünt lomaý satyn almalara nagt däl hasaplaşyklary geçirmek üçin ulanylan bolsa - galan möçberinden) 75 % çäginde nagt pullary bermek 0.30%      
3.4 Müşderleriň-hususy telekeçileriň hasaplaryndan, senenama aýyň dowamynda hasaplaşyk hasabyna töleg terminallaryny ulanmak arkaly fiziki şahslar bilen geçirilen hasaplaşyklardan gelip gowşan serişdeleriň 50% çäginde nagt pullary bermek 1.5%      
3.5 Müşderileriň-hususy telekeçileriň hasaplaryndan, nagt tabşyrylan we lomaý satyn almalara nagt däl hasaplaşyk üçin ulanylan düşewündiň 70% möçberinde nagt pullary bermek 1.5%      
3.6 Pul birlikleriniň hakykylygyny barlamak   0.20%   0.20%
3.7 Uly (kiçi) pul birliklerini kiçi (uly) pul birliklerine çalyşmak   1%   1%
3.8 Könelen pul birliklerini çalşyp bermek   5%   5%
3.9 Müşderleriň hasaplaryndan (kart hasabyndan başga) gaýry maksatlar üçin, nagt däl görnüşinde gelen serişdeleri nagt bermek     2% 2,5%
3.10 "Zähmet haky" taslamalary boýunça baglaşylýan şertnamalara laýyklykda edilýän hyzmatlar   2,5%    
3.11 "Zähmet haky" taslamalaryna degişli däl müşderileriň kart hasaplaryna nagt däl görnüşde gelip gowşan pul serişdelerini bankyň kassalaryndan nagt görnüşinde bermek     1% 2,5%
4. Daşary ýurt puly bilen alyş-çalyş amallary
4.1 Bir daşary ýurt puluny beýleki daşary ýurt puluna çalyşmak (konwersiýa)   0,5%, maksimal 350 ABŞ-nyň dollary    
4.2 Banka nagt daşary ýurt puluny milli manada satmak Alyş-çalyş amallary üçin kesgitlenen hümmet boýunça    
4.3 Bankdan daşary ýurt puluny milli manada satyn almak    
4.4 Daşary ýurt puluny Türkmenistanyň BAWB-dan satyn alnanda 0.42%    
4.5 Banka nagt däl daşary ýurt puluny milli manada satmak Satylan senesine TMB-nyň resmi hümmeti boýunça    
5. Milli puldaky we daşary ýurt pulundaky Akkreditiwler
5.1 Üpjün edilen akkreditiwleri açmak  0,1% her aýda, minimal 10 manat 0,2% her aýda, minimal 50 ABŞ-nyň dollary    
5.2 Üpjün edilmedik akkreditiwleri açmak Ylalaşyga laýyklykda Ylalaşyga laýyklykda    
5.3 Akkreditiwleiň şertlerini üýtgetmek we düzetmek 0,1%, minimal 10 manat 0,2%, minimal 50 ABŞ-nyň dollary    
5.4 Resminamalary kabul etmek, barlamak we tölemek 0,1%, minimal 100 manat 0,2%, minimal 100 ABŞ-nyň dollary    
5.5 Müşderiniň talaby boýunça akkreditiwleri möhletinden öň ýatyrmak 0,1%, minimal 100 manat 0,2%, minimal 100 ABŞ-nyň dollary    
6. Plastik kartlar, bankomatlar we terminallar bilen amallar
6.1 Karty bermek, dikeltmek (çalyşmak) we hyzmat etmek 20 manat 20 manat
6.2 Terminaly bermek, dikeltmek (çalyşmak) we hyzmat etmek 100 manat    
6.3 Terminaly ulananda müşderi tarapyndan banka tölenýan söwda tutumy* Aýdaky dolanyşykdan 0,3%.    
6.4 Hasabyň galyndysyna göterim hasaplamak (hasabyň galyndysy 200 manatdan az bolmadyk ýagdaýynda)     Buýruk boýunça  
6.5 “Goýum” kart ("Altyn Asyr") goýum hasaplaryň galyndysyna göterim hasaplamak (hasabyň galyndysy 50 manatdan az bolmadyk ýagdaýynda)     Buýruk boýunça  
6.6 Şahsy taraplaryňbankomatlarda nagt pul çekip almagy     0,86%, GBüS goşmak bilen  
6.7 Şahsy adamlar tarapyndan bankomatlaryň we töleg terminallarynyň üsti bilen amala aşyrýan nagt däl hasaplaşyklary     her töleg üçin
0,20 manat
 
6.8 Milli puldaky bank kartlaryndan halkara töleg kartlaryna pul serişdelerini geçirmek 2%, minimal
2 manat, maksimal 50 manat
  2%, minimal
2 manat, maksimal 50 manat
 
6.9 Bank kartlarynyň PIN koduny çalşyp bermek 20 manat   20 manat  
6.10 Müşderileriň arzalary esasynda, olaryň kart hasaplaryndaky pul serişdelerini, şol müşderä Türkmenistanyň çägindäki başga banklarda açylan hasaplara (halkara bank kart hasaplaryndan başgalara) geçirip bermek geçirilen puluň möçberinden 0,5%   geçirilen puluň möçberinden 0,5%  
7. MasterCard halkara plastik kartlary bilen amallar
  Hyzmatlaryň ady Plastik kartlarynyň görnüşleri
MasterCard Platinum  MasterCard Gold MasterCard Standart MasterCard Maestro
7.1 Karty bermek, dikeltmek (çalyşmak) we hyzmat etmek 100 ABŞ-nyň dollary 30 ABŞ-nyň dollary 20 ABŞ-nyň dollary 20 manat
karty gyssagly bermek ýa-da dikeltmek (çalyşmak) 200 ABŞ-nyň dollary 60 ABŞ-nyň dollary 40 ABŞ-nyň dollary 20 manat
7.2 Pese düşülmeýän galyndy (iş saparyna ugradylan işgärlerden başgalaryna) 1000 ABŞ-nyň dollary  300 ABŞ-nyň dollary 100 ABŞ-nyň dollary 25 manat
7.3 Kartyň üsti bilen nagt pul çekip almak        
·    "Rysgal" bankyň bankomatlarynda, milli pulda 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
·    Türkmenistanyň çäginde beýleki bankyň bankomatlarynda, milli pulda x x x 0.86%
·    Türkmenistanyň çäginde hyzmatdaş banklaryň bankomatlarynda, milli pulda ("SENAGAT" PTB) x x x 0.60%
·    Türkmenistanyň çäginde, daşary ýurt pulunda 2,5% 2,5% 2,5%  
·    Türkmenistanyň çäginden daşarda, daşary ýurt pulunda 3% 3% 3%  
7.4 Türkmenistanyň çäginden daşarda daşary ýurt banklary tarapyndan hyzmat edilýän söwda nokatlarynda harytlar we hyzmatlar üçin nagt däl tölegler 0.5% 0.5% 0.5% x
7.5 PIN-kody dikeltmek 3 ABŞ-nyň dollary 3 ABŞ-nyň dollary 3 ABŞ-nyň dollary 20 manat
7.6 SMS-habar berme (aýda) 0,5 ABŞ-nyň dollary 0,5 ABŞ-nyň dollary 0,5 ABŞ-nyň dollary 1 manat
7.7 Kart boýunça balansy soramak        
·         "Rysgal" bankyň bankomatlarynda        
·         Türkmenistanyň başga banklarynyň bankomatlarynda x x x x
·         Türkmenistanyň çäginden daşarda daşary ýurtlaryň banklarynda  2 ABŞ-nyň dollary 2 ABŞ-nyň dollary 2 ABŞ-nyň dollary -
7.8          
·         "Rysgal" bankyň bankomatlarynda 1 ABŞ-nyň dollary 1 ABŞ-nyň dollary 1 ABŞ-nyň dollary 0,20 manat
·         Türkmenistanyň başga banklarynyň bankomatlarynda x x x 1 manat
·         Türkmenistanyň çäginden daşarda daşary ýurtlaryň banklarynda  2 ABŞ-nyň dollary 2 ABŞ-nyň dollary 2 ABŞ-nyň dollary  
8. "Internet banking" ulgamynyň üsti bilen geçirilýän amallar
Hyzmatlaryň ady Eýeçiligiň ähli görnüşindäki edara görnüşli taraplar üçin Edara görnüşli taraplary döretmeýän telekeçiler üçin
Milli pulda Daşary ýurt pulunda Milli pulda Daşary ýurt pulunda
8.1 Internet-banking hyzmatyna birikdirmek, Müşderini awtorizirlemek, Hyzmatlaryň paketini resmileşdirmek  100 manat 100 manat
8.2 Türkmenistanyň çäginde beýleki banklara milli pulda serişdeleri geçirmek (salgyt we beýleki hökmany töleglerden başga her bir tölegden alynýar): 0,1%, minimal 2 manat maksimal 40 manat   0,1%, minimal 2 manat maksimal 40 manat  
8.3 Türkmenistanyň çäginde beýleki banklara daşary ýurt pulunda serişdeleri geçirmek    
·         1 000 ABŞ-nyň dollaryna çenli   5 ABŞ-nyň dollary   5 ABŞ-nyň dollary
·         1 000 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary 10 000 ABŞ-nyň dollaryna çenli   10 ABŞ-nyň dollary   10 ABŞ-nyň dollary
·         10 000 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary   20 ABŞ-nyň dollary   20 ABŞ-nyň dollary
8.4 Türkmenistanyň çäginden daşardaky beýleki banklara (BEN) daşary ýurt pulunda serişdeleri geçirmek    
·         1 000 ABŞ-nyň dollaryna çenli   20 ABŞ-nyň dollary   20 ABŞ-nyň dollary
·         1 000 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary 10 000 ABŞ-nyň dollaryna çenli   25 ABŞ-nyň dollary   25 ABŞ-nyň dollary
·         10 000 ABŞ-nyň dollaryndan ýokary   0,2%, maksimal 350 ABŞ-nyň dollary   0,2%, maksimal 350 ABŞ-nyň dollary
           
9. "Mobil gapjyk" meýilnamasy bilen amallar       
9.1 MG birikdirmek, ulanyjyny awtorizirlemek (werifisirlemek)        
9.2 MG töleg terminalynyň üsti bilen nagt pul goýmak arkaly doldurmak        
9.3 MG töleg terminalynyň ýa-da bankomatlaryň üsti bilen nagt däl görnüşde doldurmak         
9.4 MG-dan töleg terminalyň üsti bilen nagt pul almak 3%, minimal 1 manat       
9.5 Plastik kart hasabyna nagt däl görnüşinde pul geçirmek  2%, minimal 1 manat      
9.6 Hartlar, hyzmatlar, edilen iş üçin töleg geçirmek 1%, minimal 1 manat maksimal 30 manat      
9.7 MG-dan başga MG serişdeleri geçirmek        
9.8 Paroly (PIN-kody) çalyşmak        
9.9 MG balansyny soramak        
9.10 Belli bir möhletde MG-da geçirilen amallar boýunça göçürme soramak 1 manat      
9.11 Belli bir möhletde MG-da geçirilen amallar boýunça bankda göçürme bermek 20 manat      
           
10. QR-Tölegler    
Hyzmatlaryň ady Eýeçiligiň ähli görnüşindäki edara görnüşli taraplar we telekeçiler üçin, milli pulda    
10.1 Awtorizirlemek we QR-kody bermek 300 manat    
10.2 QR-kody ulananda söwda-hyzmat kärhanasy tarapyndan tölenýän söwda tutumynyň möçberi Aýdaky dolanyşykdan 0,2%.    
           
11. Gaýry bank hyzmatlary
Hyzmatlaryň ady Eýeçiligiň ähli görnüşindäki edara görnüşli taraplar we telekeçiler üçin, milli pulda Şahsy adamlar üçin
milli pulda daşary ýurt pulunda milli pulda daşary ýurt pulunda
11.1 Karz resminamalaryny we şertnamalaryny resmileşdirmek Karzyň möçberinden 1%,
maksimal 200 manat
Karzyň möçberinden 1%, maksimal 200 manat  
11.2 Bank kepilligini bermek Ylalaşyk boýunça  
11.3 Bank kepilliginiň şertlerini üýtgetmek bermek Ylalaşyk boýunça  
11.4 Hasaplaşyk-töleg resminamalaryny dolduryp bermek (1 toplum) 20 manat  
11.5 Hasaplaşyk-töleg resminamalarynyň we göçürmeleriň nusgasyny gaýtadan bermek (1 sahypa) 10 manat 10 manat
11.6 Kompýuterde resminamalary doldurmak we çap etmek (1 sahypa) 10 manat 10 manat
11.7 Güwänamalary we tassyknamalary bermek (1 sahypa) 10 manat 10 manat
11.8 Çek kitapçalar (25 sahypa) 20 manat  
11.9 Gelýan we iberilýan halkara tölegler boýunça soragnama ibermek we tassyknama bermek   20 ABŞ-nyň dollary   20 ABŞ-nyň dollary
11.10 Möhleti 3 aýdan geçen, gelýan we iberilýan halkara tölegler boýunça soragnama ibermek we tassyknama bermek   35 ABŞ-nyň dollary   35 ABŞ-nyň dollary
11.11 Kart hasaplaryndan göçürme bermek (iş saparyna ugradylan işgärlerden başgalaryna) 20 manat 20 manat
11.12 Iş saparyna ugradylan işgärler üçin kart hasaplaryndan göçürme bermek  2 manat 2 manat
11.13 Karz şertnamasynyň, girew şertnamasynyň, zamunçylygyň şertlerini üýtgetmek 500 manat 100 manat
11.14 Internet arkaly geçirilen hasaplaşyk-töleg resminamalaryny tassyklap bermek
(1 sahypa)
2 manat 2 manat
11.15 Gollaryň nusagasy we möhürler bilen kartoçkalary gaýtadan taýýarlamak 20 manat  
Bellikler:
1. Şu resminama “Rysgal” PTB tarapyndan öz müşderlerine (edara görnüşindäki taraplara we telekeçilere, şeýle hem şahsy adamlara) edilýan hyzmatlary üçin nyrhlarynyň (tölegleriniň) möçberini kesgitleýändir.
 
2. Bankyň, zerurçylyk ýuze çykan ýagdaýnda, görkezilen nyrhnama üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmäge hukugy bardyr. Bu ýagdaýda üýtgeşmeler we goşmaçalar tarifleriň täze tassyklanylan senesinden güýje girýär we müşderileriň dykgatyna ýetirilmelidir.
3. Ýygymlaryň (tölegleriň) möçberi umumy bank tejribesindäki ulanylýan möçberlere görä kesgitlenen we olaryň tutulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynyň, Merkezi bankynyň we Bankyň özüniň içerki resminamalarynyň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar.
4. Müşderi bilen baglaşylan ylalaşygyň esasynda käbir hyzmatlar boýunça nyrhlar üýtgedilip bilner. Nyrhnamada görkezilmedik amallaryň ýerine ýetirilmegi ýuze çykan ýagdaýynda, tölegleriň möçberi her bir amal üçin aýratynlykda ylalaşyk esasynda kesgitlenmelidir.
5. Müşderiniň nädogry, doly ýa-da takyk däl maglumatlary we tabşyryklary netijesinde ýuze çykýan ýalňyşlyklar, gijikdirmeklik we ş.m. üçin Bank jogapkärçilik çekýan däldir. Tölenen ýygymlar, müşderi amal geçirilenden ýa-da töleg yzyna gaýtarylandan soňra ýuz döndüren ýagdaýynda, gaýtarylmaýar.
 
6. Başga banklaryň ýygymlary, tutumlary we jerimeleri, şol sanda habarlaşyk, aragatnaşyk we beýleki  garaşylmaýan çykdajylar, hakyky möçberi boýunça goşmaça tutulyp alynýar (başga şertler bank bilen müşderiniň arasyndaky ylalaşyklar bilen göz öňünde tutulmadyk bolsa).
7. Bankyň müşderlerine edýan hyzmatlary üçin ýygymlarynyň tutulmagy hem-de bankyň çykdajylarynyň öweziniň dolmasy aşakdaky tertipde amala aşyrylýar:
 
8. Вankyň ýerine ýetirýan hyzmatlaryny ulanmaklyga isleg bildiren müşderler şu nyrhnamalar hem-de olaryň ýerine ýetirilşiniň tertibi bilen başga şertsiz ylalaşýandyr diýilip hasap edilýär.
 
9. Şu nyrhnamada görkezilen töleglere goşulan baha üçin salgyt (GBS) girmeýar. Bu salgydyň möçberi Türkmenistanyň kanunçylygynda görkezilen möçberinde we tertibinde tutulyp alynýar.