“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky

Internet
Banking


Online hyzmatlar


POS terminallar

1. Resminamalaryň sanawy (telekeçiler üçin) 


 
2. Resminamalaryň sanawy (ýuridiki şahslar üçin) 


3. Tarifler 


4. Ýygy-ýygydan berilýän soraglar   

  1. Pul haçan hasaba geçer? – Bank pul serişdelerini 3 (üç) günden giç bolmadyk möhletde geçirmäge borçlanýar.    
  2. Men terminallar boýunça hereketleri nirede görüp bilerin? – Siz terminallar boýunça amala aşyrylan ähli hereketleri “Rysgal” PTB-nyň “Internet banking”-de görüp bilersiňiz.    
  3. Töleg terminalynyň ulanylmagy boýunça ýüze çykan dürli meseleler babatda nirä ýüz tutup bolar? – “Rysgal” PTB, Call Center (Sorag-jogap merkezi): – 96-46-96 (gije-gündiz). 
Terminal görkezmesi