“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky

Internet
Banking


Ýardam


Kartlar barada

Muny bilmek peýdaly

PIN kodyňyzy özüňizden başga hiç bir ikinji şahs bilmeli däldir.
PIN bukjaňyzy özüňizden başga adam üçin elýeterli bolmadyk ýerde saklaň hem-de ony ýitirmäň.

Bankomatlaryň üsti bilen SMS hyzmatyny birikdirip, her bir hereketiňizi el telefonyňyza SMS habarynyň gelmegi bilen gözegçilik edip bilersiňiz.
“Rysgalbank” mobilebank programmasynyň üsti bilen dürli nagt däl amallary geçirip bilersiňiz.


Ýygy-ýygydan berilýän soraglar

Kartlary näçe güniň dowamynda taýýarlanyp berilýär?
Kartlar 15 (on bäş) iş güniniň dowmynda taýýarlanyp berilýär.

Plastik kartymy ýitirdim we içindäki pul serişdelerimiň ogurlanmagyndan gorkýaryn?
orag-jogap belgimize 96-46-96 jaň edip, gizlin kodyňyzy aýtmak bilen, bank kartyňyzy wagtlaýyn bloga goýdurup bilersiňiz, soňra gaýtadan arza ýazmak bilen kartyňyzy dikeldip bilersiňiz.

Plastik kartym döwüldi (zaýalandy)?
Gaýtadan arza ýazmak bilen dikeldip bilersiňiz.

PIN kody ýadymdan çykardym?
Ozalky PIN bukjaňyza serediň, bu mümkin bolmasa arza ýazmak bilen täze PIN bukjasyny alyp bilersiňiz.


Howpsyzlyk çäreleri