22-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow döwlet Baştutanymyzyň ykdysady toplumyň we bank edaralarynyň öňünde goýan wezipelerinden ugur alnyp, gözegçilik edýän düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzda bazar gatnaşyklary işjeň ösdürilýär, döwlet-hususy hyzmatdaşlygy berkidilýär, kiçi we orta telekeçiligi goldamak üçin oňyn şertler döredilýär. Şunuň bilen birlikde, maliýe, salgyt-býujet ulgamynyň işine täze usullar we sanly ulgam giňden ornaşdyrylýar. Munuň özi milli maksatnamalaryň, hususan-da, Watanymyzyň mundan beýläk-de okgunly ösmegine gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagyna ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň uzak möhletli bähbitlerini nazara almak bilen, örän wajyp ykdysady çözgütleriň kabul edilýändigini belledi. Şol wezipeleri üstünlikli çözmek üçin maliýe-ykdysady toplumyň işinde döwrebap çemeleşmeleri işjeň ulanmak, degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny yzygiderli kämilleşdirmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

 

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi