Ýardam

Karzlar barada Kartlar barada

Kartlar barada

Muny bilmek peýdaly


Ýygy-ýygydan berilýän soraglar

Kartlary näçe güniň dowamynda taýýarlanyp berilýär?
Kartlar 15 (on bäş) iş güniniň dowmynda taýýarlanyp berilýär.

Plastik kartymy ýitirdim we içindäki pul serişdelerimiň ogurlanmagyndan gorkýaryn?
orag-jogap belgimize 96-46-96 jaň edip, gizlin kodyňyzy aýtmak bilen, bank kartyňyzy wagtlaýyn bloga goýdurup bilersiňiz, soňra gaýtadan arza ýazmak bilen kartyňyzy dikeldip bilersiňiz.

Plastik kartym döwüldi (zaýalandy)?
Gaýtadan arza ýazmak bilen dikeldip bilersiňiz.

PIN kody ýadymdan çykardym?
Ozalky PIN bukjaňyza serediň, bu mümkin bolmasa arza ýazmak bilen täze PIN bukjasyny alyp bilersiňiz.


Howpsyzlyk çäreleri