Plastik kartlar

Mastercard Altyn asyr Bank kartlaryny bermegiň we ulanmagyň düzgünleri Şowly söwda

Milli aýlyk karty

plastik kartyny nagt pul bilen doldurmak mümkin däl (diňe zähmet hakynyň girdeýjisi)


Gerekli maglumatlar: pasportyň nusgasy we arza.
Tariflary: karty açmak – 23 manat;
plastik kartyny nagt pul bilen doldurmak mümkin däl (diňe zähmet hakynyň girdeýjisi);
ýyllyk hasaplama göterim derejesi – 2%;
gündelik bankomatdan nagt pul çekmegiň çäklendirmesi – 800 manat;
nagt pul çekmegiň ýygymy 0.86%;
gündelik nagt däl hasaplaşygyň çäklendirmesi – 30 000 manat.

Nagt däl görnüşindäki “Telekeçi” karty

telekeçiniň hasaplaşyk hasabyndan karta geçirmegiň çäklendirmesi her aýda – 35 000 manat;


Gerekli maglumatlar: pasportyň nusgasy, bellige alyş şahadatnamanyň nusgasy we arza.
Tariflary: telekeçiniň kart hasabyny açmak – 100 manat + GBÜS (15%);
karty açmak – 23 manat;
telekeçiniň hasaplaşyk hasabyndan karta geçirmegiň çäklendirmesi her aýda – 35 000 manat;
ýyllyk hasaplama göterim derejesi hasaplanmaýar;
bankomatdan nagt pul çekmek mümkin dal;
gündelik nagt däl hasaplaşygyň çäklendirmesi – 35 000 manat.

Goýum karty

plastik kartyny nagt pul bilen doldurmak çäksiz


Gerekli maglumatlar: pasportyň nusgasy we arza.
Tariflary: karty açmak – 23 manat;
plastik kartyny nagt pul bilen doldurmak çäksiz;
ýyllyk hasaplama göterim derejesi – 6%;
gündelik bankomatdan nagt pul çekmegiň çäklendirmesi – 800 manat;
nagt pul çekmegiň ýygymy 0.86%;
gündelik nagt däl hasaplaşygyň çäklendirmesi – 30 000 manat.